fbpx
ORANGE COUNTY | CALIFORNIA
×
SBTN MUSIC FESTIVAL
with Truc Ho, Sy Dan, Diem Lien, The Son, Y Phuong, Lam Nhat Tien, Nguyen Khang, Phi Yen, Philip Huy, Agel Gia Han, Viet Khang, Doan Phi, Dan Uyen & Truc Sinh Band, Bui Cong Nguyen
Sat August 31, 2024 7:00 pm
Truc Ho
Sy Dan
Diem Lien
The Son
Y Phuong
Lam Nhat Tien
Nguyen Khang
Phi Yen
Philip Huy
Agel Gia Han
Viet Khang
Doan Phi
Dan Uyen & Truc Sinh Band
Bui Cong Nguyen